23
Oct
08

Color Your Blogpost

COLOR YOUR BLOGPOST


HTML Color Codes

F0F8FF FAEBD7 00FFFF 7FFFD4 F0FFFF
F5F5DC FFE4C4 000000 FFEBCD 0000FF
8A2BE2 A52A2A DEB887 5F9EA0 7FFF00
D2691E FF7F50 6495ED FFF8DC DC143C
00FFFF 00008B 008B8B B8860B A9A9A9
006400 BDB76B 8B008B 556B2F FF8C00
9932CC 8B0000 E9967A 8FBC8F 483D8B
2F4F4F 00CED1 9400D3 FF1493 00BFFF
696969 1E90FF B22222 FFFAF0 228B22
FF00FF DCDCDC F8F8FF FFD700 DAA520
808080 008000 ADFF2F F0FFF0 FF69B4
CD5C5C 4B0082 FFFFF0 F0E68C E6E6FA
FFF0F5 7CFC00 FFFACD ADD8E6 F08080
E0FFFF FAFAD2 90EE90 D3D3D3 FFB6C1
FFA07A 20B2AA 87CEFA 778899 B0C4DE
FFFFE0 00FF00 32CD32 FAF0E6 FF00FF
800000 66CDAA 0000CD BA55D3 9370D8
3CB371 7B68EE 00FA9A 48D1CC C71585
F5FFFA FFE4E1 FFE4B5 FFDEAD 000080
FDF5E6 808000 688E23 FFA500 FF4500
DA70D6 EEE8AA 98FB98 AFEEEE D87093
FFEFD5 FFDAB9 CD853F FFC0CB DDA0DD
B0E0E6 800080 FF0000 BC8F8F 4169E1
8B4513 FA8072 F4A460 2E8B57 FFF5EE
A0522D C0C0C0 87CEEB 6A5ACD 708090
FFFAFA 00FF7F 4682B4 D2B48C 008080
D8BFD8 FF6347 40E0D0 EE82EE F5DEB3
FFFFFF F5F5F5 FFFF00 9ACD32 191970

Karamihan sa mga blog na nabisita ko na ay may mga titik na itim na nakasulat sa puting bakgrawn. May iilang nakasulat sa dark na bakgrawn at medyo may kahirapang basahin ang mga nilalaman nito.
.
Gusto mo bang maiba naman sa nakasanayan nang blak en wayt ang iyong blog? Na may border pa na ang kulay ay naaayon sa iyong kagustuhan ? May pamamaraan upang magawa mo ito. Alam kong marami ang nakakaalam nito pero para sa kapakanan ng mga hindi pa, narito ang pina-simple ngunit nakakasiyang paraan:

Madali lamang, ‘di ba? Madali nga pero may iilang punto na dapat mong malaman dahil ang mga nakapaloob sa mga tags ay maaring baguhin ayon sa kagustuhan mo.

Halimbawa:
.
align=”center” – ito ang plastada ng post mo sa iyong blog; pwede itong gawing “left” o “right”
.
border=”2″ – ito ang taba o thickness ng border
.
bordercolor=”#3F48CC” – silp-ikspanaturi (lol)
.
cellspacing=”0″ – ito ay magagamit lamang kung may maraming malilit na imahe ang napapaloob sa iyong post katulad ng mga avatar at sa mga bloke ng kulay katulad ng nasa pinakaibabaw (HTML Color Codes). Sa nasabi ko na, ito’y pinasimple lamang so leave it “0” na lang.
.
cellpadding=”15″ – ito ang margin, subalit iba sa nakasanayan na natin na mas malaki ang sa kaliwang bahagi. Pantay lahat dito; right, left, up and down. (note: may mga ‘theme’ na hindi magagamit ang ‘tag’ na ito kagaya ng ‘REDOABLE’. Mag-ikspirimintu ka kung gagana ba ito sa ‘theme’ mo!)
.
width=”100%” – ito ang lapad ng iyong entri. Pwede mo ring gawing width=”90%” o anumang porsinto na gusto mo.
.
background-color=”#FFFFFF” – anadir silp-iksplanaturi ting…
.
font color=”#0000ff” – ito ang kulay ng mga titik sa iyong entri
.
Iilang Tips pa:
.
Ang mga bilang o numero na napapaloob sa tags ay sa pixels
.
Ang mga nakasulat sa bawat bloke ng kulay sa itaas ay tinatawag na HTML COLOR CODES at ito ay pwede mong magamit. Huwag lamang kalimutang maglagay ng “#” sign bago ang code. Halimbawa: gusto mo ang kulay ng “00FFFF”, gawin itong “#00FFFF”
.
Sa halip ng HTML color code, pwede ka ring maglagay ng “red” o alinmang kulay na nakalista sa ibaba:

Aliceblue Antiquewhite Aqua Aquamarine Azure Beige Bisque Black Blanchedalmond Blue Blueviolet Brown Burlywood Cadetblue Chartreuse ChocolateCoral Cornflowerblue Cornsilk Crimson Cyan Darkblue Darkcyan Darkgoldenrod Darkgray Darkgreen Darkkhaki Darkmagenta Darkolivegreen Darkorange Darkorchid Darkred Darksalmon Darkseagreen Darkslateblue Darkslategray Darkturquoise Darkviolet deeppink Deepskyblue Dimgray Dodgerblue Firebrick Floralwhite Forestgreen Fuchsia Gainsboro Ghostwhite Gold Goldenrod Gray Green Greenyellow Honeydew Hotpink Indianred Indigo Ivory Khaki Lavender Lavenderblush Lawngreen Lemonchiffon Lightblue Lightcoral Lightcyan Lightgoldenrodyellow Lightgreen Lightgrey Lightpink Lightsalmon Lightseagreen Lightskyblue Lightslategray Lightsteelblue Lightyellow Lime Limegreen Linen Magenta Maroon Mediumauqamarine Mediumblue Mediumorchid Mediumpurple Mediumseagreen Mediumslateblue Mediumspringgreen Mediumturquoise Mediumvioletred Midnightblue Mintcream Mistyrose Moccasin Navajowhite Navy Oldlace Olive Olivedrab Orange Orangered Orchid Palegoldenrod Palegreen Paleturquoise Palevioletred Papayawhip Peachpuff Peru Pink Plum Powderblue Purple Red Rosybrown Royalblue Saddlebrown Salmon Sandybrown Seagreen Seashell Sienna Silver Skyblue Slateblue Slategray Snow Springgreen Steelblue Tan Teal Thistle Tomato Turquoise Violet Wheat White Whitesmoke Yellow YellowGreen

Pinaka-importante:
.
siguraduhing walang mali sa pagkaka-type ng mga tags ur ils, et wel nat wurk…(LOL)

Kung gusto mo pa ng mas customize na mga kulay, mag-klik dito%d bloggers like this: